ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം!
nybjtp

ഉപകരണങ്ങൾ

ഉപകരണം1

യൂണിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച്

ഉപകരണങ്ങൾ2

യൂണിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച്

ഉപകരണങ്ങൾ3

ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് (CNC ലേസർ കട്ടിംഗ്)

ഉപകരണങ്ങൾ 4

ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് 1 (CNC പ്ലാസ്മ/ഫ്ലേം കട്ടിംഗ്)

ഉപകരണങ്ങൾ 5

പെയിൻ്റിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് (ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് സ്പ്രേയിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ)

ഉപകരണങ്ങൾ6

ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് 2 (CNC ടററ്റ് പ്രസ്സ്)

ഉപകരണങ്ങൾ7

ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് 2 (CNC ബെൻഡിംഗ് മെഷീൻ)

ഉപകരണങ്ങൾ8

ഗോൾഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് (CNC lathe)

ഉപകരണങ്ങൾ9

ഗോൾഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് (മൾട്ടി-സ്റ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സെൻ്റർ)

ഉപകരണങ്ങൾ10

ഗോൾഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് (ഉയർന്ന പ്രിസിഷൻ മെഷീനിംഗ് സെൻ്റർ)

ഉപകരണങ്ങൾ11

പെയിൻ്റിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് (ഓട്ടോമാറ്റിക് സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് റൂം)

ഉപകരണങ്ങൾ12

ഡോങ്ഫെങ് കമ്മിൻസ് ജനറേറ്റർ ഇൻവെൻ്ററി ഏരിയ

ഉപകരണങ്ങൾ13

ചോങ്‌കിംഗ് കമ്മിൻസ് എഞ്ചിൻ ഇൻവെൻ്ററി ഏരിയ

ഉപകരണങ്ങൾ14

വോൾവോ എഞ്ചിൻ ഇൻവെൻ്ററി ഏരിയ

ഉപകരണങ്ങൾ15

സ്കാനിയ എഞ്ചിൻ ഇൻവെൻ്ററി ഏരിയ

ഉപകരണങ്ങൾ16

പെർകിൻസ് എഞ്ചിൻ ഇൻവെൻ്ററി ഏരിയ

ഉപകരണങ്ങൾ17

MTU എഞ്ചിൻ ഇൻവെൻ്ററി ഏരിയ

ഉപകരണങ്ങൾ18

മറൈൻ എഞ്ചിൻ ഇൻവെൻ്ററി ഏരിയ

ഉപകരണങ്ങൾ19

ജനറേറ്റർ സ്റ്റോക്ക് ഏരിയ

ഉപകരണങ്ങൾ20

സ്പെയർ പാർട്സ് ഇൻവെൻ്ററി ഏരിയ